русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Чистий приведений дохід


Дата додавання: 2013-12-24; переглядів: 6098.


Показники економічної ефективності інвестиційного проекту

 

У основі більшості методів визначення економічної ефективності інвестиційних проектів в ринковій економіці лежить обчислення чистого приведеного доходу (net present value). Чистий приведений дохід (NPV) є різницею дисконтованих на один момент часу (звично на рік початку реалізації проекту) показників доходу і капіталовкладень. Як вже наголошувалося, потоки доходів і капітальних вкладень звичайно представляються у вигляді єдиного потоку - чистого потоку платежів, рівного різниці поточних доходів і витрат. Орієнтиром при встановленні норми дисконтування є ставка банківського відсотка або прибутковість вкладень коштів в цінні папери.

Для оцінки ефективності виробничих інвестицій в основному застосовуються наступні показники: чистий приведений дохід, внутрішня норма прибутковості, термін окупності капітальних вкладень, рентабельність проекту і точка беззбитковості. Перераховані показники є результатами зіставлень розподілених в часі доходів з інвестиціями і витратами на виробництво.

У цьому розділі ми розглянемо визначення, смисловий зміст і алгоритми розрахунку вказаних вище показників інвестиційного проекту. У подальших розділах будуть розглянуті початкова інформація, необхідна для їх визначення, склад і зміст вихідної інформації, що звичайно представляється як результат фінансового аналізу інвестиційного проекту.

Для визначеності як базовий момент приведення різночасних платежів візьмемо дату початку реалізації інвестиційного проекту.

Чистий приведений дохід NPV обчислюється при заданій нормі дисконтування (приведення) по формулі:

(5.2)

де: t - роки реалізації інвестиційного проекту, включаючи етап будівництва (t = 0, 1,2, 3,..., Т);

Pt - чистий потік платежів (готівки) в році t;

d - ставка дисконтування.

Чистий потік платежів включає як доходи прибуток від виробничої діяльності і амортизаційні відрахування, а як витрати - інвестиції в капітальне будівництво, відтворення які вибувають в період виробництва основних фондів, а також на створення і накопичення оборотних коштів.

Вплив інвестиційних витрат і доходів від них на NPV можна представити в наглядному, записавши формулу у вигляді:

(5.2′)

де: tn - рік початку виробництва продукції;

tc - рік закінчення капітального будівництва;

KVt - інвестиційні витрати (капітальні вкладення) в році t.

Відзначимо, що замість річного інтервалу в цих формулах можуть використовуватися і дрібніші тимчасові інтервали - місяць, квартал, півріччя.

Рік початку виробництва продукції tn може не співпадати з роком закінчення будівництва.

Випадок tn > tc означає тимчасову затримку виробництва продукції після завершення будівництва, а випадок tn < tc означає запуск виробництва до завершення будівництва.

Пояснимо значення цього показника на прикладі. Нехай впродовж трьох років здійснюється капітальне будівництво деякого виробничого об'єкту, загальний капітал котрого (основні і оборотні фонди) на момент завершення будівництва складе 5 млн. грн,. Виробництво продукції починається відразу після закінчення будівництва і завершується через 8 років так, що цикл інвестиційного проекту складе 11 років. Потік платежів дається в табл. 5.1. і показан на рис. 5.1.

Таблиця 5.1.

  Будівництво Виробництво
Роки
Чистий поток платежів 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й
-1,5 -1,5 -2,0 0,375 0,625 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

 

Рис. 5.1. Чистий потік платежів

 

Залежно від норми дисконтування чистий приведений дохід буде різним. У табл. 5.2 і на рис. 5. 2. показана залежність величини чистого приведеного доходу від норми дисконтування.

Таблиця 5.2.

Норма дисконтування
Чистий приведений дохід, млн.грн. 3,5 2,46 1,61 0,93 0,37 -0,08 -0,45 -0,88

 

Рис. 5.2. Залежність чистого приведеного доходу від норми дисконтування.

 

Природно, що чистий приведений дохід буде максимальним за відсутності дисконтування, поступово знижуючись у міру збільшення норми дисконтування. Вже при 10%-й нормі дисконтування чистий приведений дохід стає негативним, що указує на неефективність інвестиційного проекту при цій умові.

Фактор розподілу витрат і доходів в часі при дисконтуванні також виконує вирішальну роль. Якщо в нашому прикладі виробництво продукції починається через 2 роки після закінчення будівництва, то інвестиційний проект стає неефективним вже при ставці більше 7% річних.


<== попередня лекція | наступна лекція ==>
Принципи оцінки ефективних проектних рішень | Внутрішня норма прибутковості


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн