русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Урок 2 - Робота в середовищі Borland Pascal на прикладі програм лінійної структури

Алгоритм лінійної структури - це алгоритм, в якому блоки виконуються в зазначеному порядку, послідовно один за одним. Програма лінійної структури реалізує відповідний лінійний алгоритм.

Найчастіше лінійні алгоритми використовуються для програмування обчислень за формулами. У цьому випадку зручно використовувати набір вбудованих функцій Pascal:
Sin (x) - синус х; cos(x) - косинус х; tan(x)- тангенс х ; ln (x) - натуральний логарифм х ; exp (x) -exponential e^x ; sqr (x) - квадрат x; sqrt(x)- корінь квадратний від х; abs(x)- модуль x.
Для тригонометричних функцій аргумент х вимірюється в радіанах. Гіперболічні функції записуються з застосуванням експоненти, наприклад: Sh (x)=(exp (x)-exp (-x)) /2

Приклад програми лінійної структури

Потрібно обчислити висоти трикутника за трьома заданим сторонам a, b, c. Для обчислення висот скористаємося двома виразами площі трикутника - по трьом сторонам (формула Герона) і як половина сторони на відповідну висоту:
S=1/2*ah ; S=;
тут

- <полупериметрem> p=(a+b+c)/2. Відповідна цього алгоритму програма обчислення висоти трикутника має вигляд:

program linejn ; {програма обчислення висоти трикутника }
var
a, b, c, p, ha, hb, hc, t : real; {опис використовуваних змінних }
begin
writeln (‘Введіть бока тр-ка a,b,c’);
readln (a,b,c);
p:=(a+b+c)/2; {обчислення полупериметра трикутника }
t:=2*sqrt (p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
ha:=t/a; hb:=t/b; hc:=t/c; {обчислення висоти трикутника }
writeln (‘Висоти трикутника: ha=‘,ha:8:2,’ hb=‘, hb:8:2,’ hc=‘,hc:8:2);
readln;
end.

Дамо коротке пояснення. Коментар у програмі на мові Паскаль служить для роз'яснення дій основних блоків тексту та програми в цілому. Коментар полягає у фігурні дужки {} або в пари символів (* *) і не впливає на компіляцію програми. Це - автомобіль самодокументування програм.
Процедури read , write (writeln) служать для введення з клавіатури і виводу на екран відповідно. Символи ln у процедурі writeln служать для перекладу на новий рядок. У програмі описані змінні a, b, c, ha, hb, hc, t речового типу (real).
В даній програмі з математичних функцій використовується sqrt(x) - квадратний корінь з x.
При виведенні можна включити загальну ширину поля виводу і кількість позицій після десяткової крапки. В даному випадку висоти трикутника виводяться в поле з 8 позицій, кожна з яких одна відводиться на десяткову крапку, а дві - на цифри після десяткової крапки. Решта 5 позицій відводяться на знак і цілу частину числа. Виведення тексту ‘ hb=’ містить принаймні один пробіл після першого апострофа для відділення від попереднього значення. Завершує текст програми оператор end.
Звернемо увагу, що в програмі обчислюється проміжна мінлива t (подвоєна площа трикутника), через яку обчислюються висоти. Обчислення такого роду проміжних змінних для скорочення подальших розрахунків - характерна ознака програм на мові високого рівня, в тому числі Паскаль.

Загальні відомості про інтегрованому Середовищі Borland Pascal

Екрани інтегрованих Середовищ Turbo і Borland Pascal подібні і містять головне меню, вікно редагування, рядок стану. Для входу в головне меню слід натиснути F10.
Головне меню містить пункти: File(Файл), Edit(Редагування), Search(пошук), Run(Виконати), Compile(Компіляція), Debug(Налагодження), Tools(Інструменти), Options " (Параметри), Window(Вікно), Help(Допомога). З цих пунктів для нас важливими будуть File, Edit, Compile, Run, Help.
В меню File є пункти Open (Відкрити), за допомогою якого відкривається існуючий програмний файл, New (Створити) - створюється новий файл Save (Зберегти) - зберігається редагований файл Save as (Зберегти як) - файл зберігається під новим ім'ям, Change dir (Змінити каталог) - задаються вхідні і вихідні каталоги. Останнім пунктом потрібно користуватися, щоб поставити ваш каталог, де зберігаються тексти програм. Пункт Quit(Вихід) служить для виходу з Середовища. У меню File наведено також “гарячі “ клавіші (F3), (F2), (ALT+X) для відкриття, збереження файлу і для виходу з Середовища відповідно.
В меню Edit є пункти Cut (Вирізати), Копіювати, Paste (Вставити), Clear (Очистити), які служать для вирізання, копіювання, вставки і очищення виділеного фрагменту тексту, як в будь-якому текстовому редакторі.
Виділення фрагменту тексту проводиться установкою курсору на початку фрагмента, відміткою початку блоку (CTRL+K+B), пересуванням курсор у кінець блоку і відміткою кінця блоку (CTRL+K+K). Вирізання, копіювання, вставка фрагмента здійснюються за допомогою пунктів меню Edit або за допомогою гарячих клавіш (Shift+Del), (CTRL+INS), (Shift+INS) відповідно.
Меню Compile містить пункт Compile(Компіляція), гарячі клавіші ALT+F9.
Меню Run містить пункт Run(Виконати), гарячі клавіші CTRL+F9.
Меню Help дозволяє звернутися до підказки (довідковій системі), містить пункти Contents (Зміст), Index (Предметний покажчик) - гарячі клавіші Shift+F1), Topic search (Тематичний пошук) - гарячі клавіші (CTRL+F1). Підказкою слід користуватися для швидкого освоєння Інтегрованого Середовища. Натискання клавіші F1 призводить до відкриття вікна підказки. Для отримання довідки про конкретної функції слід встановити курсор на будь-який символ заголовка функції і натиснути (CTRL+F1).

Переглядів: 4411

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн