русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Javascript дата і час | Javascript Date

ЗАГОЛОВОК

1 Створення об'єктівдата класу Date
2 Методи класу Date
Приклад 1
Приклад 2

 

1 Створення об'єктів класу Date

Клас дати Date служить для зберігання значень дати пі часу. Об'єкти цього класу створюються за допомогою конструктора Date([par]), який приймає значення дати в пчисловом або строковом форматі.

параметр par представлений в числовому форматі, він трактується як кількість мілісекунд, що пройшли пс півночі 1 січня 1970 року за Гринвічем. Якщо він представлений у строковом пформате, конструктор намагається представити його значення дати або часу на пследующим правилами:

 • рядок, що має формат "місяць/число/рік" або "месяц.число.год" ( наприклад, 04.30.10) перетвориться на дату;
 • рядок, що має формат "місяць число рік" (наприклад, April 30 2010) ппреобразуется в дату;
 • рядок, що має формат "години:хвилини:секунди" (наприклад, 10:04:57) ппреобразуется під час;
 • рядок, що має формат "години:хвилини PM" (наприклад, 10:04 PM) перетвориться ппо.

Наприклад, дата запуску першого штучного супутника землі може бути пзадана таким чином:

sputnikLaunch = new Date("October 4, 1957 19:28:34 GMT");

Конструктор об'єкта дати може мати і такий формат: Date(Рік, Місяць, Число [, Годинник, [Хвилини[Секунди, [, Мілісекунди]]]]). Якщо не подин параметр не вказаний, конструктор ініціалізує об'єкт поточною датою.
Приклади ініціалізації об'єктів дати в Javascript наведені в ппримерах № 1 № 2.

Заголовок

 

2 Методи класу Date

Об'єкти класу Date використовують наступні методи:

 • getTime() - возвращает ціле число мілісекунд, що пройшли з півночі 1 січня 1970 року за Гринвічем;
 • getDay() - возвращает ціле число, що означає день тижня: 0 - неділя, 1 - понеділок і т.д.;
 • getDate() - возвращает день місяця (ціле число від 1 до 31);
 • getMonth() - возвращает ціле число, яке вказує номер місяця (від 0 до 11);
 • getFullYear() - возвращает рік;
 • getYear() - возвращает рік (застосовується для сумісності, рекомендується писпользовать getFullYear());
 • getHours() - возвращает годину (ціле число від 0 до 59);
 • getMinutes() - возвращает хвилини (ціле число від 0 до 59);
 • getSeconds() - возвращает секунди (ціле число від 0 до 59);
 • getMilliseconds() - возвращает мілісекунди (ціле число від 0 до 999);
 • getTimezoneOffset() - возвращает різниця у хвилинах між локальною та пуниверсальным часом UTC*;
 • getUTCTime() - повертає кількість UTC;
 • getUTCDay() - повертає кількість UTC;
 • getUTCDate() - повертає кількість UTC;
 • getUTCMonth() - возвращает ціле число з UTC;
 • getUTCFullYear() - возвращает рік за UTC;
 • getUTCHours() - возвращает годину за UTC;
 • getUTCMinutes() - возвращает хвилини за UTC;
 • getUTCSeconds() - возвращает секунди за UTC;
 • getUTCMilliseconds() - возвращает мілісекунди за UTC;r
 • setTime(Число) - встановлює час з урахуванням числа мілісекунд, що пройшли пс півночі 1 січня 1970 року за Гринвічем, заданих в якості параметра;
 • setDate(Число) - встановлює день місяця;
 • setMonth(Місяць, [Число]) - встановлює місяць і число, якщо задано;
 • setFullYear(Рік, Місяць [[Число]]) - встановлює рік, а також місяць і пчисло, якщо задані;
 • setYear(Рік) - встановлює рік (застосовується для сумісності, прекомендується використовувати setFullYear();
 • setHours(Годину, [Хвилини[Секунди, [, Миллисевкунды]]]]) - встановлює годину, а птакже хвилини, секунди і мілісекунди, якщо задані;
 • setMinutes(Хвилини[Секунди, [, Миллисевкунды]]]) - встановлює хвилини, а птакже секунди і мілісекунди, якщо задані;
 • setSeconds(Секунди[, Миллисевкунды]) - встановлює секунди, а також пмиллисекунды, якщо задані;
 • setMilliseconds(Миллисевкунды) - встановлює мілісекунди;
 • setUTCDate(Число) - встановлює день місяця за UTC;
 • setUTCMonth(Місяць, [Число]) - встановлює місяць і число, якщо вказано, ппо UTC;
 • setUTCFullYear(Рік, Місяць [[Число]]) - встановлює рік, а також місяць і пчисло, якщо задані, за UTC;
 • setUTCHours(Годину, [Хвилини[Секунди, [, Миллисевкунды]]]]) - встановлює годину, а птакже хвилини, секунди і мілісекунди, якщо задані, за UTC;
 • setUTCMinutes(Хвилини[Секунди, [, Миллисевкунды]]]) - встановлює хвилини, а птакже секунди і мілісекунди, якщо задані, за UTC;
 • setUTCSeconds(Секунди[, Миллисевкунды]) - встановлює секунди, а також пмиллисекунды, якщо задані, за UTC;
 • setUTCMilliseconds(Миллисевкунды) - встановлює мілісекунди за UTC;
 • parse - розшифровує рядок згідно з наведеними вище правилами та пвозвращает кількість мілісекунд, що пройшли між отриманою датою і північчю 1 пянваря 1970 року за Гринвічем;
 • toUTCString() - перетворює дату в рядок у форматі універсального часу пі возвраащает її;
 • toGMTString() - перетворює дату в рядок у форматі часу за гринвічем пі возвраащает її (застосовується для сумісності, рекомендується використовувати toUTCString();
 • tolocaleString() - перетворює дату в рядок, використовуючи інтернаціональні пустановки системи, і возвраащает її (не рекомендується використовувати для пвычислений);
 • toSource - повертає рядок, що вихідний код дати;
 • toString() - перетворює дату в рядок і возвраащает її.

*Примітка: Універсальний час UTC (Universal Coordinated Time) пбыло введено замість часу за Гринвічем GMT (Greenwich Mean Time) з-за пнеравномерной шкали GMT, пов'язаної з нерівномірним обертанням Землі. пУниверсальное час визначає середній сонячний час на меридіані Грінвічу на пбазе рівномірної атомної шкали часу. UTC не перекладається ні взимку, і влітку.
Використання методів класу Date показано в прикладах № 1 № 2.
прикладі №1 визначається кількість днів між псегодняшним вдень і датою наступного Різдва (у прикладі - 7 січня 2011 року). пДля цього після ініціалізації двох об'єктів Date, псоответствующих цих дат, визначається кількість мілісекунд що містяться в цьому ппромежутке часу, яке потім приводиться до числа днів.

Заголовок

Приклад 1

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Визначення кількості днів до Різдва</TITLE>
<SCRIPT>
today = new Date();
nextXmas = new Date("January 7, 2011");
msPerDay = 24 * 60 * 60 * 1000 ; // Кількість мілісекунд в добі
daysLeft = (nextXmas.getTime() - today.getTime())/msPerDay;
daysLeft = Math.round(daysLeft);
alert("До наступного різдва залишилося " +daysLeft+ " днів" );
</SCRIPT>
</HEAD>
</HTML>

У прикладі №2 здійснюється висновок значень поточної дати та поточного часу в птекст браузера, а також виконується задана тимчасова затримка.

Заголовок

Приклад 2

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Висновок поточної дати і часу на екран</TITLE>
<STYLE>
.text{font:8mm; color:blue; пройшов експертну оцінку консорціуму:500; top:5;background:#E0E0FF;}
</STYLE>
<SCRIPT>
function outTime()
{
txt.className="text";
txt.style.display="";
cur_time=new Date();
with (cur_time)
txt.value=getDate()+"."+eval(getMonth()+1)+"."+getYear()+ "            "+
getHours()+":"+getMinutes()+":"+getSeconds();
setTimeout("outTime()",50);
<}BR> function delay()
{
d=delay.arguments[0];
if (delay.arguments.lengh==1) par=0;
else par=delay.arguments[1];
switch(par)
{
case 0: break;
case 1: d*=1000;break;
case 2: d*=60000;break;
}
{
status="Виконується затримка";
base_time=new Date().getTime();
test=new Date(); alert(test.getTimezoneOffset());
while(new Date().getTime()-base_time<d);
status="";
}
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onClick="outTime()" onContextmenu="delay(5,1); return false"">
<INPUT TYPE=text NAME="txt" SIZE=7 STYLE="display:none">
</BODY>
</HTML>

Ппро події Click викликається функція outTime(), пкоторая встановлює необхідні значення властивостей техтового поля тега <INPUT> і виводить у це поле поточну дату і час, визначені з писпользованием методів класу Date. Розмір поля і шрифту пбыли вибрані так, щоб після активізації поля можна було б, натискаючи клавіші "End" і "Home"показувати в текстовому полі по черзі або дату або час.
події Contextmenu виконується виклик функції Delay(5,1), яка здійснює п ’ ятисекундну пзадержку шляхом порівняння поточного часу з базовим, визначеним у початку пзадержки. Протягом затримки в полі статусу вікна браузера виводиться повідомлення "Виконується затримка".
Особливістю цієї функції є те, що з двох її параметрів перший пявляется обов'язковим - він вказує чисельне значення затримки, а другий, пкоторый визначає, в яких одиницях задається затримка, є необов'язковим. пВ випадку, якщо він не вказаний при виконанні функції, його значення приймається на пумолчанию. Другий параметр може приймати наступні значення:

 • 0 - час затримки вказується в мілісекундах (значення за замовчуванням);
 • 1 - час затримки вказується в секундах;
 • 2 - час затримки вказується в хвилинах;

Щоб визначити, скільки параметрів було передано функції в кожному пконкретном випадку та їх значення, необхідно скористатися масивом arguments, який, будучи властивістю класу функцій Function, містить значення всіх аргументів ппереданных функції при її натисненні: вираз delay.arguments[0] задає перший аргумент для функції, вираз delay.arguments[1] - другий аргумент, а delay.arguments.length - кількість аргументів ппереданных функції. Зауважимо, що масив arguments пдоступен тільки в тілі функції.

Заголовок

Переглядів: 4671

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн