русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Що таке інформація

Зазвичай під інформацією розуміють все те, чим можуть бути доповнені наші знання та припущення.

Наука визначає інформацію більш суворо. Інформацією називається міра усунення невизначеності знання в одержувача повідомлення про стан об'єкту або про яке-або подію. При цьому під подією розуміють Зої зміна стану системи. Інформаційне ж відображення події, його закодований еквівалент називають повідомленням.

Інформацію можна собі уявити без її отримання, обробки, передачі і т.д., тобто поза рамками обміну інформацією. Всі акти інформаційного обміну здійснюються за допомогою символів або знаків, з допомогою яких одна система впливає на іншу. Тому основний наукою, вивчає інформацію, є семіотика - наука про знаки і знакових системах в природі і суспільстві (теорія знаків).

У кожному акті інформаційного обміну можна виявити три його «учасника», три елементи: знак, об'єкт, який він позначає, і одержувача (использователя) знака. Залежно від того, відносини між якими елементами розглядаються, семиотику поділяють на три розділи: синтактику, семантика та прагматику.

Синтактика вивчає знаки і відносини між ними. При цьому вона абстрагується від змісту знака і від його практичного значення для одержувача.

Семантика вивчає відносини між знаками і обозначаемыми ними об'єктами, відволікаючись від одержувача знаків і цінності останніх: для нього. Зрозуміло, що вивчення закономірностей смислового відображення об'єктів у знаках неможливо без обліку та використання загальних закономірностей побудови будь-яких знакових систем, що вивчаються синтактикой.

Прагматика вивчає відносини між знаками і їх использователями. В рамках прагматики вивчаються всі фактори, що відрізняють один акт інформаційного обміну від іншого, всі питання практичних результатів використання інформації та її цінності для одержувача. При цьому неминуче зачіпаються багато аспекти відносин знаків між собою і з об'єктами, ними обозначаемыми.

Таким чином, три розділу семіотики відповідають трьома рівнями абстрагування від особливостей конкретних актів обміну інформацією. Вивчення інформації в усьому її різноманітті відповідає прагматичному рівня. Відволікаючись від одержувача інформації, виключаючи його з розгляду, ми переходимо до вивчення її на семантичному рівні. З відволіканням від змісту знаків аналіз інформації перекладається на рівень синтактики. Таке взаємопроникнення основних розділів семіотики, пов'язане з різними рівнями абстрагування, можна подати за допомогою схеми «Три розділу семіотики і їх взаємозв'язок».

 

Вимірювання інформації здійснюється відповідно так само в трьох аспектах: синтактическом, семантичному і прагматичному. Потреба в такому різному вимірі інформації, як буде показано нижче, диктується практикою проектування та організації роботи інформаційних систем.

Розглянемо типову виробничу ситуацію. Наприкінці зміни планувальник ділянки готує дані про виконання графіка виробництва. Ця дані надходять у інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) підприємства, де обробляються, і у вигляді зведень про стан виробництва на поточний момент видаються керівникам.

Начальник цеху на підставі отриманих даних приймає рішення про зміну плану виробництва на наступний плановий період або прийнятті будь-яких інших організаційних заходів.

Очевидно, що для начальника цеху, кількість інформації, яка містила зведення, залежить від величини економічного афекту, отриманого від її використання при прийнятті рішень, від того, наскільки корисні були отримані відомості.

Для планувальника ділянки кількість інформації в тому ж повідомленні визначається точністю відповідності його фактичного стану справ на ділянці і ступенем несподіванки повідомлюваних фактів. Чим вони неожиданней, тим швидше потрібно повідомити про них керівництву, тим більше інформації в даному повідомленні.

Для працівників ІОЦ першорядне значення буде мати кількість знаків, довжина повідомлення, що несе інформацію, оскільки саме вона визначає час завантаження обчислювальної техніки і каналів зв'язку. При цьому ні корисність інформації, ні кількісна міра смислової цінності інформації їхнім практично не цікавить.

Природно, що організовуючи систему управління виробництвом, будуючи моделі вибору рішення, ми як заходи інформативності повідомлень будемо використовувати корисність інформації. При побудові системи обліку та звітності, що забезпечує керівництво даними про ході виробничого процесу міру кількості інформації слід приймати новизну отриманих відомостей. Організація ж процедур механічної переробки інформації вимагає вимірювання об'єму повідомлень у вигляді кількості оброблюваних знаків.

Три таких істотно різних підходи до вимірювання інформації не суперечать і не виключають один одного. Навпаки, вимірюючи інформацію в різних вагах, вони дозволяють повніше і всебічне оцінити інформативність кожного повідомлення і ефективніше організувати систему управління виробництвом. За влучним висловом проф. М.Є. Кобринського, коли мова йде про раціональної організації потоків інформації, кількість, новизна, корисність інформації виявляються між собою так само пов'язаними, як кількість, якість і вартість продукції у виробництві.

Переглядів: 3403

Повернутися в зміст:Інформація та моделювання в управлінні виробництвом
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн