русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Бітові операції в Паскале

Бітові операції

Якщо необхідно обробляти окремі біти деякої константи, то доцільно використовувати бітові операції. Для операцій з бітами використовуються логічні операції (not, and, or і xor) та операції зрушення вліво і вправо (shl і shr).

В операції shl вийшли за межі поля вліво розряди заповнюються нулями. В операції shr вийшли за межі поля вправо розряди губляться.

При виконанні бітових операцій необхідно враховувати внутрішньо подання даних.

Приклад 16.2. Приклад на операції shl і shr

Uses crt;
Var
i,n :byte;
ch :char;
Begin
clrscr;
Repeat
Writeln("Введіть ціле число, для виходу з програми натисніть ESC");
Write("i="); Readln(i);
Writeln("Введіть кількість розрядів для зміни n");
Write"(n="); Readln(n);
Write(i:3," shl ",n,"=",i shl n:4);
Writeln(" ":3,i:3," shr ",n,"=",i shr n:4);
Writeln;
ch:=ReadKey;
Until ch=#27;
End.

 

Результат роботи програми

Введіть ціле число, для виходу з програми натисніть ESC
i=12

Введіть кількість розрядів для зміни n
n=2
12 shl 2= 48 12 shr 2= 3

Введіть ціле число, для виходу з програми натисніть ESC
i=128

Введіть кількість розрядів для зміни n
n=1
128 shl 1= 256 128 shr 1= 64

Просмотров: 2503

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн