русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Коментарі в Паскале

Коментарі - це пояснення програми або її окремих частин. Наявність коментарів робить програму більш зрозумілою і зручною для читання. Застосування коментарів - ознака гарного стилю програмування. Не коментована програма найгірша помилка, яку може зробити програміст, а також свідоцтво дилетантської підходу до складання програми. Коментарі подібні орієнтирів у незнайомому лісі. Тільки нерозумний не залишає орієнтирів. Не можна перевантажувати текст програми коментарями.

Коментар це будь-яка послідовність символів основного і розширеного набору символів ASCII, укладених у фігурні дужки.

Коментар сприймається компілятором як символ пробілу та ігнорується тому він м. б. поміщений в будь-яке місце програми де може бути пробіл у тому числі до заголовка програми.

У Паскале допускаються вкладені коментарі, але при цьому вони повинні мати різні обмежувачі

{... (* ... *) ... } , {... /* ... */ ... }

Коментар, що містить знак $ після початкової дужки є директивою компілятора.

Наприклад:

${I+}-перевірка помилок введення/виводу;
${R+}-перевірка кордонів змінних;
{$MI+<розмір стека>,< розмір дин. пам'яті >}-розмір виділюваної пам'яті;

Просмотров: 2249

Повернутися в зміст:Алгоритмічні мови

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн